เกี่ยวกับเรา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซาวไฮ่ซาวนา

ที่ทำการวิสาหกิจ
ที่อยู่  178 ม.2 ตำบล นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  โทรศัพท์ 063-8249801
ประธานกลุ่ม นายเดชา แก้วกองทรัพย์
รองประธาน  นางสาวสุพิชฌาย์ จีนสีนำ

วัตถุประสงค์    
1. ส่งเสริมการแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น โกโก้นิป, ช๊อกโกแลตแมส, ดาร์กช๊อกโกแลต, ชาเปลือกโกโก้, การเผาถ่านจากเปลือกโกโก้
2. การส่งเสริมการทำผ้าด้วยเทคนิค อีโคปริ้น (eco-print) และพัฒนาเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เสื้อ ผ้าพันคอ กระเป๋า สมุดทำมือ
3. สนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้นอกภาคการเกษตร

แผนประกอบการสำหรับวิสาหจชุมชน

1. แผนประกอบการ แบรนด์ Natural fabrics
1.1 ชื่อเรื่องที่จะดำเนินการ/พัฒนา
ผ้าพิมพ์ลายอีโคปริ้น (eco-print) 
ชื่อแบรนด์ : Natural fabrics

1.2 เหตุผล/วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ
1) การสร้างลวดลายผ้าด้วยเทคนิค Eco-print โดยใช้วัตุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ภายในท้องถิ่นและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วนำมาตัดเย็บเป็น กระเป๋า เสื้อ ผ้าพันคอ หมวกและสมุดทำมือ ผ้าพิมพ์
2) กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำและยังได้เป็นของที่ระลึก
3) เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกทั้งยังเพิ่มรายได้กับคนในชุมชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน

1.3  เป้าหมายที่จะดำเนินการ
1) ส่งเสริมความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
2) ออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าสูง

1.4 ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มทำผ้าอีโคปริ้นและช่างเย็บผ้าในชุมชน ร่วมกับนางสาวจีรนันท์ พลชมสิ่งที่ขาดและสามารถจัดหาได้เอง

2. แผนประกอบการ ช๊อกโกแลตนครชุม
2.1 ชื่อเรื่องที่จะดำเนินการ/พัฒนา
ช๊อกโกแลตนครชุม

2.2  เหตุผล/วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ
การพัฒนากระบวนการผลิตโกโก้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยการแปรรูปผลโกโก้สด ทุบผลเพื่อนำเมล็ดออกมา ทำการหมักเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เมื่อกลิ่นและรสได้ถูกพัฒนาขึ้นภายหลังการหมัก จะนำเมล็ดออกตากเพื่อให้มีความชื้นต่ำกว่า 7% เพื่อการเก็บรักษา ก่อนการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามต้องการ อาทิ เครื่องดื่มช็อกโกแล็ต ไอศกรีมช๊อกโกแล็ต ช็อกโกแล็ตบาร์ ชาเปลือกโกโก้ ถ่านจากผลโกโก้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังรวมถึงการดำเนินการในรูปแบบของ workshop สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำช็อกโกแล็ต DIY เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่นครชุมอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

2.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการ
1) ส่งเสริมความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
2) ออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าสูง
3) ยกระดับช๊อกโกแล็ตนครชุมให้ได้ระดับมาตรฐาน

2.4 ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ร่วมกับนายเดชา แก้วกองทรัพย์

หนังสือสำคัญแสดงการจอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

Message us